علی غفاری چراتی

سمت: روابط عمومی
رشته: عمران
تلفن: ۰۹۱۱۳۱۴۱۲۷۴