سیدبهزاد سادات محسنیان

سمت: عضو اصلی هیات مدیره
رشته: معماری
تلفن: ۰۹۱۱۱۱۱۵۳۱۴