فرزین طاهریان

سمت: رییس هیات مدیره
رشته: معماری
تلفن: ۰۹۱۱۱۱۳۸۳۸۶