مهدی خردمندی

سمت: دبیر هیات مدیره
رشته: عمران
تلفن: ۰۹۱۱۳۱۲۱۳۲۸