مهدی زارعی

سمت: نایب رییس هیات مدیره
رشته: مکانیک
تلفن: ۰۹۱۱۳۱۲۱۱۰۷