طاهر فتاح امیردهی

سمت: عضو اصلی هیات مدیره
رشته: عمران
تلفن: ۰۹۱۱۳۱۳۲۲۵۳