مجید فرجی نقیبی

سمت: بازرس هیات مدیره
رشته: معماری
تلفن: ۰۹۱۱۲۱۱۰۴۲۲