مهدی کشوری

سمت: بازرس هیات مدیره
رشته: عمران
تلفن: ۰۹۱۱۳۱۲۲۳۳۷