انتشار
۱۳۹۷/۰۹/۱۲

دیدار با شهردار محترم بابلسر

دیدار صمیمانه اعضای هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر با شهردار محترم بابلسر در تاریخ ۹۷/۹/۱۲ در محل شهرداری برگزار گردید و طرفین در مسائل شهری تبادل نظر و بر همکاری متقابل تاکید کردند.