انتشار
۱۳۹۷/۰۹/۱۹

اسامی منتخبین کمیسیون ها

معرفی اعضای منتخب کمیسیون های کانون مهندسین شهرستان بابلسر

به موجب مصوبه هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر به تاریخ ۹۷/۸/۲۷، افراد زیر از این تاریخ به مدت یک سال به عنوان اعضای کمیسیون های این موسسه منصوب گردیدند.

کمیسیون بانوان:
۱- مهندس فریبا حسین زاده
۲- مهندس حسنا خردمندی
۳- مهندس سیده فاطمه صادقیان بابلی
۴- مهندس سامیرا صرفه جو
۵- مهندس نسیبه فلاحی
۶- مهندس الهه کریم زاده
۷- مهندس نفیسه سادات ملك آرا
۸- مهندس سیده حنانه موسوی

کمیسیون انتشارات و اطلاع رسانی:
۱- مهندس رقیه پورذبیح
۲- مهندس مهدیه تقی زاده میلانی
۳- مهندس محمدامین حبیب نژاد عربی
۴- مهندس جلال خدادادیان میری
۵- مهندس ثائر روح اللهی عربی
۶- مهندس ساهره قربانی
۷- مهندس سیده فاطمه کاری پور کاری
۸- مهندس سیدعیسی گلریز
۹- مهندس نجمه نیا

کمیسیون آموزش:
۱- مهندس حبیب الله آدرنگ
۲- مهندس مسعود پورتیموری
۳- مهندس احسان جهانی بهنمیری
۴- مهندس سید مصطفی شعبانیان
۵- مهندس محمد امین طاهریان قادی
۶- مهندس محسن موسوی
۷- مهندس محجوبه نجاری
۸- مهندس هادی نمازی
۹- مهندس سید حسین نورانی

کمیسیون ورزشی و رفاهی:
۱- مهندس هانی بابائیان
۲- مهندس رضا بابائیان احمدی
۳- مهندس محمد باقری
۴- مهندس میر مقتدا حجازی
۵- مهندس سید امیرپیروز خوشنویس
۶- مهندس مجید ربیع پور
۷- مهندس مهرداد رحمانی فیروزجائی
۸- مهندس مرتضی رضاقلی پور
۹- مهندس عماد روحانی مجرد
۱۰- مهندس محمدحسین شجاعی
۱۱- مهندس احسان صادق پور روشن
۱۲- مهندس اسمعیل کاویانی
۱۳- مهندس مهدی مهدی تبار
۱۴- مهندس امید نصرالهی
۱۵- مهندس اکبر نوعی تمیرداش

کمیسیون محیط زیست و مسائل شهری:
۱- مهندس مهدی حاجی آقاپور
۲- مهندس مرتضی خدادادی
۳- مهندس آزاده داد
۴- مهندس امیر غفاری چراتی
۵- مهندس هدی کامران
۶- مهندس مهناز مالی خلخالی
۷- مهندس احمد محمدخانی
۸- مهندس میثم مختاریان
۹- مهندس امیر نعمتی

کمیسیون اقتصاد در ارتباط با صنعت:
۱- مهندس ابوالفضل احسانی
۲- مهندس سیدرضا امیدیان
۳- مهندس بهنام بادوام
۴- مهندس یاس صاحبی
۵- مهندس حبیب گل پور احمدی
۶- مهندس پویان نیازی
۷- مهندس سید مهدی واجدی روش