انتشار
۱۳۹۷/۱۱/۰۸

چهارمین دوره مسابقات شنای آزاد داخل استخر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

موفقیت اعضای محترم کانون مهندسین شهرستان بابلسر

موفقیت اعضای محترم کانون مهندسین شهرستان بابلسر، آقایان مهندسین
محمود نوروزی (مقام اول)
میرمقتدا حجازی (مقام اول)
سپند سلامی (مقام اول)
مهرداد رحمانی (مقام سوم)
را در چهارمین دوره مسابقات شنای آزاد داخل استخر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، تبریک می گوییم.