انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۰۹

بازدید از پروژه در حال ساخت ”هتل میزبان بابلسر“

.

برنامه بازدید از پروژه در حال ساخت ”هتل میزبان بابلسر“ با حضور جمعی از اعضای کانون مهندسین شهرستان بابلسر در روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۹۸ برگزار گردید.