اساسنامه موسسه کانون مهندسین شهرستان بابلسر

 اساسنامه موسسه کانون مهندسین شهرستان بابلسر

فهرست عناوین:

فصل اول              تعاریف و مشخصات
فصل دوم              اهداف و وظایف
فصل سوم             عضویت
فصل چهارم            مقررات مالی کانون مهندسین
فصل پنجم              مجمع عمومی
فصل ششم            کمیسیون ادوار روسای هیات مدیره کانون
فصل هفتم             هیات مدیره
فصل هشتم             بازرس
فصل نهم                 انحلال کانون مهندسین


مقدمه:
به منظور دفاع از حقوق مشروع صنفی اعضاء و استفاده بهینه از توان علمی مهندسین ساختمان (معماری، عمران، برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرساز و ترافیک) شهرستان بابلسر در جهت رعایت اصول و موازین علمی و فنی در ساخت و ساز شهری و توسعه موزون شهر، کانون مهندسین شهرستان بابلسر وفق اساسنامه ذیل، تشکیل می گردد.

فصل اول ـ تعاریف و مشخصات

 ماده ۱ - تعریف: کانون مهندسین شهرستان بابلسر موسسه ای صنفی، غیرانتفاعی، غیرتجاری، غیر دولتی و مستقل می باشد.
ماده ۲ - کانون مهندسین ساختمان (معماری، عمران، برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرساز و ترافیک) شهرستان بابلسر در این اساسنامه اختصاراً کانون مهندسین ساختمان نامیده می شود.
ماده ۳ - محل کانون: نشانی محل دائمی کانون مهندسین «شهرستان بابلسر، بلوار شهید شریفی، نبش شریفی ۷، خیابان کانون مهندسین، ساختمان مهندسین، طبقه اول، واحد ۱» می باشد.
ماده ۴ ـ مدت: کانون مهندسین از سال ۱۳۶۵ شمسی به مدت نا محدود تاسیس می گردد.


فصل دوم ـ اهداف و وظایف

 ماده ۵ ـ اهم اهداف، مسئولیت ها و وظایف کانون عبارتند از:
‌أ.    ‌دفاع از حقوق صنفی اعضا
‌ب.    تلاش در جهت ارتقا سطح علمی اعضا و به روز نگه داشتن دانش مهندسین مطابق آخرین پیشرفت های علمی و فنی
‌ج.    ‌تلاش در جهت اجرای مقررات ملی ساختمان
‌د.    ‌همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در جهت اجرای مصوبات فنی – ابلاغیه های تخصصی و نقد و بررسی و ارائه راهکار های مناسب
‌ه.    ‌حمایت از حیثیت حرفه ای و شئون حرفه ای اعضا
‌و.    ‌همکاری با سایر کانون های مهندسین و موسسات مشابه در جهت پیشبرد اهداف کانون و عضویت در سایر تشکیلات قانونی صنفی
‌ز.    ‌استفاده هرچه بیشتر از توان فنی و علمی مهندسین شهرستان بابلسر در راستای توسعه موزون و پایدار شهر
‌ح.    ‌مشاوره به موسسات دولتی و غیر دولتی در ارتباط با تخصص حرفه ای اعضا
‌ط.    ‌برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با فعالیت های حرفه ای مهندسین، از جمله برگزاری سمینارها، کارگاه های آموزشی مهندسی حرفه ای
‌ی.    ‌انتشار رساله ها و تحقیقات انجام شده توسط اعضا، ایجاد کتابخانه تخصصی به منظور دسترسی اعضا به منابع مرتبط با رشته و حرفه
‌ك.    ‌اخذ تسهیلات از بانک ها جهت تامین هزینه های برنامه مصوب مجمع عمومی در صورت نیاز

فصل سوم ـ عضویت

 ماده ۶ ـ شرایط عضویت در کانون مهندسین به شرح ذیل می باشد:
‌أ.    ‌دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی پیوسته در یکی از رشته های هفت گانه مهندسی (معماری، عمران، برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرساز و ترافیک) و یا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مرتبط (دارا بودن مدرک کاردانی و کارشناسی مرتبط) مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
‌ب.    ‌داشتن سکونت دائم و یا حداقل یک سال سکونت با قصد ادامه آن در حوزه عملکرد کانون مهندسین
ماده ۷ - با حصول شرایط زیر فرد داوطلب، به عضویت رسمی کانون مهندسین در خواهد آمد:
‌أ.    ‌درخواست کتبی
‌ب.    ‌پذیرش اساسنامه و آیین نامه ها
‌ج.    ‌تحویل مدارک لازم
‌د.    پرداخت حق عضویت (ورودی و سالانه) بر اساس مصوبه مجمع عمومی
ماده ۸ ـ در هر یک از موارد ذیل عضویت اعضا خاتمه می یابد:
‌أ.    ‌ارائه استعفای کتبی به هیات مدیره
‌ب.    ‌تصویب مجمع عمومی
‌ج.    ‌ترک اقامت از حوزه فعالیت کانون
‌د.    ‌فوت عضو

فصل چهارم ـ مقررات مالی کانون مهندسین

 ماده ۹ – گردش کار امور اداری و مالی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که هیات مدیره تهیه و در مجمع عمومی به تصویب می رساند.
ماده ۱۰ – پایان سال مالی کانون، پایان اسفند ماه هر سال می باشد. خزانه دار عملکرد مالی را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد در اختیار هیات مدیره و بازرس قرار خواهد داد.
ماده ۱۱ – درآمد های حاصل از فعالیت کانون، مانند حق عضویت، درآمد ناشی از ارائه به خدمات مهندسی و سایر درآمدها بر اساس برنامه و بودجه که هیات مدیره به مجمع عمومی ارائه و تصویب
می نماید، هزینه می شود.
 

فصل پنجم ـ مجمع عمومی

 ماده ۱۲ ـ مجمع عمومی بر دو نوع است؛ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده:
‌أ.    ‌مجمع عمومی عادی در خرداد ماه هر سال با دعوت هیات مدیره تشکیل و در آن گزارش عملکرد سالیانه، ترازنامه مالی و پیش بینی بودجه سال آتی ارائه می گردد.
‌ب.    ‌مجمع عمومی فوق العاده بنا به تصویب هیات مدیره یا به درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای دارای حق رای و یا بازرس برگزار می گردد.
ماده ۱۳ - تاریخ و دستور تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده در هر دو مورد می بایست حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاری، از طریق آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا ارسال پیامک یا دعوت نامه کتبی به اطلاع اعضا برسد.
ماده ۱۴ – مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که درباره آن ها در قوانین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد، تصمیم گیری نماید.
ماده ۱۵ - مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشكیل 
می شود:
‌أ.    ‌تغییر اساسنامه یا الحاق و حذف یک یا چند مواد از اساسنامه در صورت نیاز
‌ب.    ‌تصمیم و پی گیری نسبت به گزارش بازرس یا بازرسان در مورد تخلفات هیات مدیره
‌ج.    ‌عزل یا قبول استعفای جمعی یا اكثریت هیات مدیره
‌د.    ‌اتخاذ تصمیم راجع به انحلال و تعیین ۳ نفر اعضای هیات تسویه
‌ه.    افزایش و یا تقلیل سرمایه موسسه
‌و.    ورود شریک و یا اعضای جدید موسسه
ماده ۱۶ - هیات مدیره مكلف است در موعد های زیر نسبت به تشكیل مجامع عمومی و فوق العاده اقدام نماید:
۱.    حداكثر دو ماه پس از پایان هر سال مالی برای تشكیل مجمع عمومی عادی
۲.    حداقل دو ماه قبل از پایان دوره خدمات هیات مدیره و بازرسان
۳.    در صورتی كه در یكی از مجامع عمومی تشكیل مجمع عمومی دیگری تكلیف شده باشد حداكثر ظرف یك ماه پس از تشكیل مجمع عمومی
۴.    حداكثر ظرف یك ماه بعد از درخواست اشخاص زیر:
‌أ.    ‌اكثریت اعضای هیات مدیره
‌ب.    ‌بازرس یا بازرسین
‌ج.    ‌یك پنجم اعضا برای تشكیل مجمع عمومی عادی و یك سوم اعضای صاحب رای برای تشكیل مجمع فوق العاده
ماده ۱۷ - جلسات مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف اعضا دارای پروانه اشتغال به علاوه یک نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات اخذ شده، با رای اکثریت حاضرین دارای پروانه اشتغال به کار یکی از رشته های هفت گانه در جلسه معتبر است.
تبصره ۱ - درصورت عدم حضور حداقل نصف اعضا به علاوه یک نفر در اولین جلسه مجامع عمومی، جلسه برای بار دوم، حداکثر تا مدت ۲۰ روز، تشکیل و با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲ – جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، با حضور حداقل نصف اعضای دارای پروانه اشتغال به علاوه یک نفر رسمیت خواهد یافت و در جلسه نوبت دوم حضور حداقل یک سوم اعضای دارای پروانه اشتغال ضروری است.
ماده ۱۸ – اداره جلسات مجمع عمومی بر عهده هیات رییسه موقتی است که مشتمل بر پنج نفر بوده و شامل یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر دبیر و دو نفر ناظر می باشد که با نظارت هیات رییسه سنی انتخاب می شوند. همچنین هیات رییسه سنی نیز شامل یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی می باشند و از بین حاضرین در مجمع که عضو و یا کاندیدای هیات مدیره نباشند با رای اکثریت انتخاب می شوند.
ماده ۱۹ - رای گیری در مجامع به صورت علنی و با بلند کردن دست انجام می شود، مگر در موارد انتخاب و عزل عضو یا اعضا هیات مدیره و یا اخراج عضو، که به صورت رای مخفی و بنا به تشخیص ریاست جلسه انجام خواهد شد.
تبصره ۳ - در صورت تساوی آرا نظر رییس جلسه حاکم خواهد بود، مگر در مورد آرا مخفی که قرعه کشی می شود.
ماده ۲۰ - خلاصه مذاکرات و متن مصوبات صورت مجلس شده و به امضا اعضا هیات رییسه خواهد رسید، نتیجه انتخابات نیز در همان روز اعلام خواهد گردید.
تبصره ۴ - هیات رییسه موقت موظف است که پس از انجام رای گیری، اوراق مربوطه را تا اخذ و رسیدگی به اعتراضات به مدت ۷ روز پس از رای گیری نگهداری نماید، ضمنا اعتراضاتی که پس از این مدت ارائه شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره ۵ ـ مرجع رسیدگی به اعتراضات وارده بر رای گیری، هیات رییسه خواهد بود.
ماده ۲۱ – در مجمع عمومی که انتخابات هیات مدیره در آن انجام می گیرد، هر عضو دارای پروانه اشتغال به کار می تواند رای خود را به صندوق بریزد (در کلیه مجامع عمومی، نمایندگی و وکالت از طرف دیگر اعضا ممنوع می باشد).
 
فصل ششم ـ کمیسیون ادوار روسای هیات مدیره کانون

ماده ۲۲ - کمیسیون ادوار روسای هیات مدیره کانون، متشکل از روسای دوره های گذشته هیات مدیره کانون مهندسین بابلسر می باشد که از میان خود پنج نفر را به عنوان هیات رییسه ادوار کانون به مدت سه سال انتخاب می نمایند که شامل یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر دبیر و دو نفر عضو می باشد.
ماده ۲۳ - وظایف کمیسیون ادوار روسای هیات مدیره کانون:
‌أ.    تعیین هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسین کانون
‌ب.    مشاوره به هیات مدیره حسب درخواست
‌ج.    رسیدگی به عدم رعایت شئونات و اخلاق مهندسی اعضا و گزارش آن به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم در مجمع عمومی کانون
‌د.    رسیدگی به شکایت اعضا علیه اعضای هیات مدیره و ارائه گزارش به بازرسین جهت اقدام لازم


فصل هفتم ـ هیات مدیره

 ماده ۲۴ - اداره امور کانون مهندسین بر عهده هیات مدیره ای است که از بین اعضا داوطلب برای یک دوره دو ساله انتخاب می شوند، همچنین اعضا هیات مدیره دوره پیشین کانون مهندسین 
می توانند مجددا کاندیدای عضویت در هیات مدیره جدید شده و انتخاب شوند. (فقط در دو دوره متوالی)
ماده ۲۵ - شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون مهندسین و بازرس به شرح زیر می باشد و بررسی این شرایط بر عهده  هیات اجرایی انتخابات خواهد بود:
‌أ.    ‌گذشت حداقل ۷ سال از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی
‌ب.    ‌گذشت حداقل ۷ سال از تاریخ عضویت در کانون مهندسین
‌ج.    ‌دارا بودن پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی پایه ۲ یا بالاتر
‌د.    ‌دارا بودن حسن شهرت در منطقه
‌ه.    ارکان سازمان شامل اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان و بازرسین، اعضای شورای انتظامی، هیات رییسه نظام مهندسی شهرستان، کارکنان سازمان نظام مهندسی و کانون مهندسین بابلسر، اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مهندسین بابلسر، نمی توانند کاندیدای انتخاب هیات مدیره کانون باشند.
 ماده ۲۶ - اجرای انتخابات بر عهده هیات اجرایی انتخابات است.
تبصره ۶ - شورای ادواری كانون مهندسین كه متشكل از روسای دوره های گذشته هیات مدیره كانون می‌باشند نسبت به تعیین هیات اجرایی انتخابات كه متشكل از ۵ نفر می باشد، اقدام می‌نماید.
تبصره ۷ - هیات اجرایی انتخابات می بایست حداقل ۲ ماه قبل از اتمام دوره دو ساله هیات مدیره پیشین شروع به کار نماید.
تبصره ۸ ـ اعضای هیات اجرایی انتخابات نمی توانند نامزد عضویت در هیات مدیره باشند.
ماده ۲۷ - اعضا هیات اجرایی انتخابات در اولین جلسه ای که تشکیل می دهند از میان خود یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی و دو ناظر انتخاب خواهند کرد و جلسات آن ها با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن ها با اکثریت آرا موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸ ـ وظایف هیات اجرایی انتخابات به شرح زیر می باشد:
‌أ.    ‌تعیین مهلت ثبت نام برای متقاضیان عضویت در هیات مدیره کانون مهندسین که مدت آن نباید از ۱۰ روز کمتر باشد.
‌ب.    ‌تعیین و اعلام مدارک مورد نیاز، جهت ثبت نام نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون مهندسین.
‌ج.    ‌بررسی مدارک داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون مهندسین و شناسایی افراد واجد شرایط و اعلام اسامی آن ها.
‌د.    ‌تعیین و اعلام تاریخ، ساعت و مکان برگزاری انتخابات، با توجه به اینکه زمان آن نباید کمتر از ۲ ساعت در نظر گرفته شود.
ماده ۲۹ - داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون مهندسین باید ظرف مهلتی که توسط هیات اجرایی انتخابات اعلام شده، درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مورد نیازی که از سوی آن هیات تعیین گردیده، به دفتر کانون تسلیم و رسید دریافت کنند.
ماده ۳۰ - هیات اجرایی انتخابات موظف است، پس از اتمام مهلت ثبت نام، حداکثر ظرف مدت یک هفته مدارک داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون مهندسین را بررسی نموده و اسامی داوطلبان واجد شرایط را کتبا و به ترتیب حروف الفبا اعلام و در معرض دید کلیه اعضا کانون مهندسین قرار دهد.
ماده ۳۱ - انتخابات هیات مدیره کانون مهندسین در تاریخ، ساعت و مکان اعلام شده از سوی هیات اجرایی انتخابات و به صورت رای مخفی انجام می گیرد. هر عضو کانون مهندسین می تواند فقط رای خود را در صندوق آرا بیاندازد.
تبصره ۹ - همه اعضا کانون مهندسین که دارای پروانه اشتغال به کار یکی از رشته های هفت گانه باشند، وفق ماده ۶ این اساسنامه می توانند در رای گیری ها شرکت نمایند و حق رای دارند.
ماده ۳۲ - هیات اجرایی انتخابات موظف است بلافاصله پس از خاتمه رای گیری، آرا صندوق را شمارش نموده و نتیجه آن را در همان جلسه اعلام کنند.
ماده ۳۳ - چنانچه هر یک از اعضا کانون مهندسین اعتراضی در مورد نحوه برگزاری انتخابات داشته باشد، می بایست حداکثر ظرف مدت ۲ روز اعتراض خود را به صورت کتبی به هیات اجرایی انتخابات ارائه نماید. هیات اجرایی انتخابات نیز موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ روز شکایات را بررسی و نتیجه قطعی انتخابات را اعلام نماید.
ماده ۳۴ - ترکیب اعضا هیات مدیره، که ۷ نفر می باشند، در اولین جلسه هیات مدیره پس از انتخابات برای مدت یک سال تعیین و به اعضا اعلام می شود. این ترکیب به شرح ذیل می باشد:
‌أ.    ‌رییس هیات مدیره
‌ب.    ‌نایب رییس هیات مدیره
‌ج.    ‌خزانه دار
‌د.    ‌دبیر
‌ه.    روابط عمومی
‌و.    ‌اعضا
‌ز.    ‌اعضاء علی البدل، که دو نفر می باشند در صورت دعوت هیات مدیره از ایشان می توانند در جلسات هیات مدیره شرکت نمایند ولی حق رای ندارند، مگر آن که از طرف یکی از اعضای غایب هیات مدیره وکالت کتبی داشته باشد.
تبصره ۱۰ - کلیه نامه ها و مکاتبات عادی کانون مهندسین با امضا رییس هیات مدیره و در غیاب وی با امضا نایب رییس هیات مدیره، همراه با مهر کانون معتبر خواهد بود.
تبصره ۱۱ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و هرگونه اسنادی که برای کانون تعهد مالی ایجاد می نماید، با امضا ثابت خزانه دار و امضا رییس هیات مدیره و در غیاب رییس هیات مدیره با امضا نایب رییس هیات مدیره، همراه با مهر کانون معتبر خواهد بود.
ماده ۳۵ - اعضا اصلی هیات مدیره می توانند بابت شرکت در جلسات هیات مدیره و برای حداکثر یک جلسه در هفته، حق جلسه دریافت نمایند.
ماده ۳۶ - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل و با حضور دو سوم اعضا اصلی رسمیت می یابد. تصمیمات و مصوبات متخذه با حداقل ۴ رای حاضرین، معتبر می باشد و می بایست توسط دبیر در دفتر مخصوص ثبت شده، به امضای اعضا حاضر در جلسه رسیده و اسامی غایبین در ذیل آن ذکر شود.
تبصره ۱۲ - افزایش تعداد جلسات هیات مدیره در ماه با تصویب هیات مدیره خواهد بود.
تبصره ۱۳ - چنانچه هر یک از اعضا اصلی هیات مدیره، سه جلسه متوالی و یا شش جلسه غیرمتوالی در طی شش ماه متوالی غیبت نمایند، مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل جایگزین وی در هیات مدیره خواهد شد.
تبصره ۱۴ - در صورت وقوع فوت، استعفا یا سلب مسئولیت به دلایل قانونی برای هر یک از اعضا هیات مدیره رخ دهد، عضو علی البدل، طبق آراء ماخوذه جایگزین وی در هیات مدیره خواهد شد.
 ماده ۳۷ - وظایف و اختیارات هیات مدیره کانون مهندسین: هیات مدیره کانون مهندسین نماینده قانونی کانون در مقابل کلیه اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی بوده و در حدود مقررات این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی دارای اختیارات لازم برای اداره امور کانون مهندسین می باشد.
وظایف و اختیارات هیات مدیره کانون مهندسین به شرح ذیل می باشد:
‌أ.    اجرای مواد اساسنامه و مصوبات مجامع کانون
‌ب.    تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه و تهیه ترازنامه مالی جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی
‌ج.    تنظیم پیشنهادات لازم جهت تغییر اساسنامه و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب
‌د.    اعلام تعلیق عضو در صورت از دست دادن شرایط عضویت با توجه به ماده ۸ این اساسنامه
‌ه.    تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب
‌و.    استخدام، عزل و نصب کارکنان و تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش آن ها طبق موازین قانونی
‌ز.    ‌افتتاح حساب بانکی به نام موسسه کانون مهندسین بابلسر نزد بانک های معتبر و برداشت از این حساب ها جهت انجام امور کانون مهندسین و پرداخت دستمزد کارکنان و سایر هزینه های مصوب مجمع عمومی
‌ح.    ‌تعیین امضا یا امضا های مجاز به منظور برداشت از حساب های بانکی کانون مهندسین، امضا اسناد و اوراق تعهد آور آن و اقامه دعاوی مربوط به کانون
‌ط.    ‌انتشار خبرنامه داخلی و نشریه در صورت امكان

فصل هشتم ـ بازرس

 ماده ۳۸ - در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه، از بین اعضا دارای پروانه پایه ۲ به بالا کانون مهندسین دو نفر به عنوان بازرسین اصلی و یک نفر نیز به عنوان بازرس علی البدل با اکثریت آرا حاضر در مجمع برای مدت یک سال انتخاب می شوند.
تبصره ۱۵ - بازرس حق شرکت در جلسات هیات مدیره را داشته ولی حق رای نخواهد داشت.
تبصره ۱۶ - در صورت استعفا یا فوت بازرس اصلی، بازرس علی البدل جایگزین خواهد شد.
ماده ۳۹ ـ وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل می باشد:
‌أ.    ‌بررسی صورت های مالی یک ساله کانون مهندسین و گزارش هیات مدیره که برای ارائه به مجمع عمومی تهیه شده است، اظهار نظر در مورد آنها و تنظیم گزارش کتبی و تسلیم آن به هیات مدیره کانون مهندسین حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.
‌ب.    ‌بازرس باید اطمینان حاصل نماید؛ اقدامات و عملکرد هیات مدیره در حدود اساسنامه و آیین نامه های اجرایی کانون مهندسین بوده و حقوق اعضا در حدودی که اساسنامه تعیین کرده و به طور یکسان رعایت شده باشد.
‌ج.    ‌در صورتی که بازرس در عملکرد هیات مدیره کانون مهندسین تخلف یا انحرافی از موارد مندرج در اساسنامه و یا آیین نامه های اجرایی کانون مهندسین مشاهده نماید، موظف است آن را در گزارش خود به هیات مدیره کانون مهندسین عنوان نماید، اگر هیات مدیره کانون مهندسین موارد تخلفات و انحرافات فوق را تا تاریخ برگزاری مجمع برطرف نکند و یا در مجمع گزارشات خلاف واقع ارائه نماید بازرس ملزم به افشای آن در جلسه مجمع عمومی می باشد.
‌د.    ‌بازرس با اطلاع قبلی هیات مدیره می تواند در هر زمان و به هر نحو، رسیدگی و بازرسی های لازم را که در حیطه وظایف وی می باشد انجام داده و اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز خود را از هیات مدیره کانون مهندسین مطالبه کند به شرط این که این امر در عملیات جاری کانون مهندسین وقفه ای ایجاد نکند.
‌ه.    ‌بازرس در انجام وظایفی که به عهده دارد در صورت نیاز می تواند با مسئولیت خود از نظر کارشناسان استفاده کند، مشروط بر این که آن ها را از قبل به طور رسمی و کتبی به هیات مدیره کانون معرفی کرده باشد. حداکثر حدود و اختیارات این کارشناسان در دوره فعالیتشان در کانون مهندسین عینا حدودی است که در این اساسنامه برای بازرس کانون مهندسین تعیین شده البته محدوده اصلی وظایفشان توسط بازرس تعیین می گردد.
ماده ۴۰ - حداکثر مبلغی که به بازرس کانون مهندسین به عنوان حق الزحمه سالیانه پرداخت 
می شود معادل حق جلسات یکساله یک عضو هیات مدیره کانون مهندسین می باشد.
 
 
فصل نهم ـ انحلال کانون مهندسین

 ماده ۴۱ – انحلال کانون مهندسین در مجمع عمومی فوق العاده ای مصوب خواهد شد که سه چهارم اعضا حضور یافته و با رای دو سوم حاضرین در مجمع فوق منحل خواهد شد.
ماده ۴۲ - پس از رای به انحلال کانون مهندسین در مجمع عمومی، هیات تسویه ای مرکب از ۳ نفر توسط مجمع انتخاب می شود و اداره امور دارایی های کانون مهندسین به مدت ۶ ماه به این هیات واگذار خواهد شد و حداکثر در این زمان، دارایی های کانون به نسبت مساوی بین اعضای دارای پروانه اشتغال تقسیم خواهد شد.
ماده ۴۳ - هیات تسویه پس از انجام کلیه تعهدات کانون مهندسین، مجمع عمومی فوق العاده مجددی تشکیل می دهد تا در آن نسبت به باقیمانده اموال کانون مهندسین تصمیم گیری نمایند.
ماده ۴۴ - در خصوص سایر موارد ذکر نشده در این اساسنامه مطابق قانون تجارت رفتار می گردد.
ماده ۴۵ - این اساسنامه در ۹ فصل، ۴۵ ماده و ۱۶ تبصره تهیه و تنظیم شده است.