هیات مدیره


فرزین طاهریان
سمت: رییس هیات مدیره
رشته: معماری
تلفن: ۰۹۱۱۱۱۳۸۳۸۶
مهدی زارعی
سمت: نایب رییس هیات مدیره
رشته: مکانیک
تلفن: ۰۹۱۱۳۱۲۱۱۰۷
مجتبی خوش نفس اناری
سمت: خزانه دار
رشته: عمران
تلفن: ۰۹۱۱۱۱۲۱۷۱۴
مهدی خردمندی
سمت: دبیر هیات مدیره
رشته: عمران
تلفن: ۰۹۱۱۳۱۲۱۳۲۸
علی غفاری چراتی
سمت: روابط عمومی
رشته: عمران
تلفن: ۰۹۱۱۳۱۴۱۲۷۴
سیدبهزاد سادات محسنیان
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
رشته: معماری
تلفن: ۰۹۱۱۱۱۱۵۳۱۴
طاهر فتاح امیردهی
سمت: عضو اصلی هیات مدیره
رشته: عمران
تلفن: ۰۹۱۱۳۱۳۲۲۵۳


بازرسین

مهدی کشوری
سمت: بازرس هیات مدیره
رشته: عمران
تلفن: ۰۹۱۱۳۱۲۲۳۳۷
مجید فرجی نقیبی
سمت: بازرس هیات مدیره
رشته: معماری
تلفن: ۰۹۱۱۲۱۱۰۴۲۲