کارکنان


امید محمدمهدی پور
سمت: مدیر مالی
رشته: حسابداری
تلفن: ۰۹۱۱۲۱۱۶۹۷۲
بهان هاشم‌زاده طبری
سمت: واحد اداری
رشته: گرافیک
تلفن: ۰۹۱۹۲۲۲۳۱۳۳
ذبیح‌الله اسدبیگی
سمت: خدمات
رشته:
تلفن: