تاریخچه کانون مهندسین شهرستان بابلسر

شكیل نهادی به نام كانون مهندسین در شهرها به سال های دور باز می گردد، زمانی كه ارائه خدمات فنی و مهندسی در ساخت و سازها از كیفیت بالایی برخوردار نبود و همچنین روند صدور پروانه های ساختمانی نیز از ساز و كار منظمی پیروی نمی كرد.

سنگ بنای تشكیل كانون مهندسین شهرستان بابلسر در سال ۱۳۶۵ توسط مهندسین بنام و جوان آن سال ها كه اكنون مبدل به مهندسین مطرح و پیشكسوت این روزها گشته اند، نهاده شد تا گام های اساسی در جهت اصلاح موارد فوق الذكر برداشته شود.

كانون مهندسین شهرستان بابلسر از زمان تاسیس تاكنون توسط مهندسین و با رای مستقیم ایشان مدیریت شده است. این کانون به عنوان نهادی كاملاً مردمی و غیردولتی با هدف دفاع از حقوق صنفی اعضای مهندس رشته ساختمان در محدوده شهرستان بابلسر و گسترش هرچه بیشتر فعالیت های اجتماعی و صنفی مهندسین شناخته می شود.

 

اسامی اعضای موسس و هیات مدیره های کانون مهندسین شهرستان بابلسر

سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸

رییس: موسی غلامی

نایب رییس: ابوالفضل ودادی

دبیر: رمضانعلی افشارنادری

تعداد اعضا: ۶ نفر

 

سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱

رییس: ابوالفضل ودادی

نایب رییس: موسی غلامی

دبیر: رمضانعلی افشارنادری

تعداد اعضا: ۹ نفر

 

سال ۱۳۷۲

رییس: رمضانعلی افشارنادری

نایب رییس: ابوالفضل ودادی

دبیر: موسی غلامی

تعداد اعضا: ۱۵ نفر

 

سال ۱۳۷۳

رییس: ابراهیم رضایی

نایب رییس: موسی غلامی

دبیر: ابوالفضل ودادی

تعداد اعضا: ۱۸ نفر

 

سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵

رییس: ابراهیم رضایی

نایب رییس: عطاء الله فاضلی

خزانه دار: محمدعلی یوسف پور

دبیر: محمود نوروزی

بازرس: ابوالفضل ودادی

تعداد اعضا: ۱۸ نفر

 

سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷

رییس: موسی غلامی

نایب رییس: محمود نوروزی

خزانه دار: ابراهیم رضایی

دبیر: رمضانعلی افشارنادری

عضو اصلی: ابوالفضل ودادی

بازرس: عطاءالله فاضلی

تعداد اعضا: ۲۶ نفر

 

سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹

رییس: محسن سالاریه

نایب رییس: علیرضا صفرپور

خزانه دار: مهدی نجاریان

دبیر: رمضانعلی افشارنادری

عضو اصلی: محمود نوروزی

بازرس: سهراب مدانلو

تعداد اعضا: ۲۷ نفر

 

سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱

رییس: میرمقتداحجازی

نایب رییس: محمدصادق حسینی

خزانه دار: محسن سالاریه

دبیر:  علیرضا صفرپور

عضو اصلی: علی حیدر قنواتی

بازرس: محمدرضا پوررضائی

تعداد اعضا: ۳۲ نفر

 

سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴

رییس:  میرمقتدا حجازی

نایب رییس:  علی حیدر قنواتی

خزانه دار: مهدی نجاریان

دبیر: محسن سالاریه

عضو اصلی: علیرضا صفرپور

بازرس: سیف الله طاهری

تعداد اعضا: ۳۹ نفر

 

سال ۱۳۸۴

رییس: علیرضا صفرپور

نایب رییس: عباس پورمهدی

خزانه دار: حسن فلاح

دبیر: محسن مهدی تبار

عضو اصلی: میرمقتدا حجازی

بازرس: سیف الله طاهری

 

سال ۱۳۸۵

رییس: عباس پورمهدی

نایب رییس: حسن فلاح

خزانه دار: علیرضا صفرپور

دبیر: محسن مهدی تبار

عضو اصلی: میرمقتدا حجازی

بازرس: سیف الله طاهری

 

سال ۱۳۸۶

رییس: علیرضا وحدانی

نایب رییس: محمد توسلی

خزانه دار: موتا صفرپور

دبیر: ناصر گل پور

عضو اصلی: عباس پورمهدی

بازرس: حمیدرضا سلیمی کناری

 

سال ۱۳۸۷

رییس:  محمد توسلی

نایب رییس:  علیرضا وحدانی

خزانه دار: موتا صفرپور

دبیر: ناصر گل پور

عضو اصلی: عباس پورمهدی

بازرس: حمیدرضا سلیمی کناری

 

سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹

رییس: محمد توسلی

نایب رییس: علیرضا وحدانی

خزانه دار: موتا صفرپور

دبیر: علی ولی پور

عضو اصلی: ناصر گل پور

بازرس: حمیدرضا سلیمی کناری

تعداد اعضا: ۳۵۰ نفر

 

سال ۱۳۹۰

رییس: محمد توسلی

نایب رییس: موتا صفرپور

خزانه دار: علی ولی پور

دبیر: علیرضا وحدانی

عضو اصلی: ناصر گل پور

بازرس: حمیدرضا سلیمی کناری

 

سال ۱۳۹۱

رییس: محمد توسلی

نایب رییس: ایمان مسگریان

خزانه دار: عادل غلامی

دبیر: محسن براهویی

عضو اصلی: سینا امیدواری

عضو اصلی: مهدی كشوری

عضو اصلی: موتا صفرپور

بازرس: علی حیدر قنواتی

بازرس: سید جواد شاكری

 

سال ۱۳۹۲

رییس: محمد توسلی

نایب رییس: ایمان مسگریان

خزانه دار: عادل غلامی

دبیر: محسن براهویی

عضو اصلی: سینا امیدواری

عضو اصلی: مهدی كشوری

عضو اصلی: موتا صفرپور

بازرس: علی حیدر قنواتی

بازرس: سید جواد شاكری

تعداد اعضا: ۶۶۳ نفر

 

سال ۱۳۹۳

رییس: مهدی کشوری

نایب رییس: ایمان مسگریان

دبیر: سینا امیدواری

خزانه دار: موتا صفرپور

عضو اصلی: محسن براهویی

عضو اصلی: محمد توسلی

عضو اصلی: عادل غلامی

بازرس: سید جواد شاکری

بازرس: مهدی مهدی تبار

 

سال ۱۳۹۴

رییس: موتا صفرپور

نایب رییس: محسن براهویی

خزانه دار: مهدی کشوری

دبیر: سینا امیدواری

عضو اصلی: محمد توسلی

عضو اصلی: عادل غلامی

عضو اصلی: ایمان مسگریان

بازرس: سید جواد شاکری

بازرس: مهدی مهدی تبار

تعداد اعضا: ۱۰۰۹ نفر

 

سال ۱۳۹۵

رییس: فرزین طاهریان

نایب رییس: جلال بابایی

خزانه دار: مجتبی خوش نفس

دبیر: مهدی کشوری

روابط عمومی: ایمان مسگریان

عضو اصلی: عادل غلامی

عضو اصلی: رضا فرخنده

بازرس: سید جواد شاکری

بازرس: محمد کامرانی

تعداد اعضا: ۱۲۰۶ نفر

 

سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

رییس: مهدی کشوری

نایب رییس: رضا فرخنده

خزانه دار: مجتبی خوش نفس

روابط عمومی: ایمان مسگریان

عضو اصلی: جلال بابایی

عضو اصلی: فرزین طاهریان

عضو اصلی: عادل غلامی

بازرس: رضا حمزه

بازرس: صابر ملاپور

تعداد اعضا: ۱۳۰۱ نفر